Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่ว... (31 มี.ค. 2564)  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (31 มี.ค. 2564)  
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (31 มี.ค. 2564)  
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 และ 2 (เดื... (31 มี.ค. 2564)
รายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม... (31 มี.ค. 2564)
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม (03 มี.ค. 2564)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (01 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรร... (01 ก.พ. 2564)
รายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม... (06 ม.ค. 2564)
อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 (05 ม.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (05 ม.ค. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหารบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 (04 ม.ค. 2564)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหา... (08 ธ.ค. 2563)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัยการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (02 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง การรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใ... (30 ต.ค. 2563)
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลไทร... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราช... (01 ต.ค. 2563)
สรุปข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (01 ต.ค. 2563)
มาตรฐานการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม (01 ต.ค. 2563)
E - Service ช่องทางขอรับบริการออนไลน์ขององค์การบริหารสวนตำบลไทรงาม (01 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหมู่ ตำบลไทรงาม (18 มิ.ย. 2564)  
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจ๊ก ตำบลไทรงาม (18 มิ.ย. 2564)  
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านไผ่จรเข้ ตำบลไทรงาม (03 พ.ค. 2564)  
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางไทร ตำบลไทรงาม (03 พ.ค. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 ตำบลไทรงาม (30 เม.ย. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านไผ่สามตำลึง ตำบลไทรงาม (30 เม.ย. 2564)
โครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านคลองสอง (17 มี.ค. 2564)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลทดแทนบ่อดินที่ชำรุด หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางไทร (17 มี.ค. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยใช้เสาเข็มไม้เพื่อป้องกันการทรุดตัวของถนน หมู่ที่ 1 ... (17 มี.ค. 2564)
โครงการขุดลอกคลองและวัชพืชคลองตาดำ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรงาม (17 มี.ค. 2564)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านตลาดบางไทร (17 มี.ค. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไผ่สามตำลึง หมู่ที่ 8 (17 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำร... (03 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อ... (28 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายถ... (26 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายถ... (26 ม.ค. 2564)
โครงการขยายถนนหินคลุกสายบ้านคลองบางไทร หมู่ที่ 6 ตำบลไทรงาม (20 ม.ค. 2564)
โครงการขยายถนนหินคลุกสายบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลไทรงาม (20 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเ... (19 ม.ค. 2564)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (01 ต.ค. 2563)
Responsive image
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 3... (31 มี.ค. 2564)  
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (31 มี.ค. 2563)  
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (18 มิ.ย. 2562)  
คู่มือ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ (18 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 (02 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (02 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (02 ต.ค. 2561)
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน (30 ก.ย. 2560)
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (30 ก.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th