Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายวิชาญ อ่อนส้มกิจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสมศักดิ์ ฟักหอมเกร็ด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
Responsive image
Responsive image
นายอำนวย โตศรีพลับ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายเสรี สรวงเกษม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายบรรดิษฐ อ่อนส้มกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายสมศักดิ์ ฟักหอมเกร็ด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายวิชาญ อ่อนส้มกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นางวรรณา ศิริพงศ์ไพโรจน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายสำอางค์ เหลาประทุม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสุชาติ ยอดมิ่งขวัญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นางทองยุ่น สงวนไทร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นางสาวฉลวย คล้อยอรุณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายเกรียง อรชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายอรุณ สุนประชา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายณรงค์ อิ่มไพบูลย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายเกริก สุภาฑิตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายลือชา พึ่งประชา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายธีระ เย็นเพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายชูเกียรติ์ ศรีโหมดสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายพร้อมสรรค์ ดำแพร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
Responsive image
นายบุญชัย เสนาะคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th