หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.
ไทรงาม
อ.บางเลน จ.นครปฐม
s
a
i
n
g
a
m
W
e
l
c
o
m
e
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นฐ 0023.5/ว 19361 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 (ดู : 85)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
นฐ0023.6/ว19347 การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 (ดู : 15)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
นฐ 0023.3/ว 1233 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 28 (ดู : 12)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
นฐ 0023.3/ว 1232 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ (ดู : 9)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]   
นฐ 0023.3/ว 19189 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 62)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.3/ว19262 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 13)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.6/ว19202 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM (ดู : 67)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นฐ 0023.6/ว 1220 ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ (ดู : 14)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.2/ว19281 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 43)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นฐ 0023.6/ว 1221 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2567 (ดู : 11)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.2/ว19282 การปรับแผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคคลท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 (ดู : 49)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นฐ 0023.6/ว 1222 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลายในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 (ดู : 15)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.6/ว1224 รายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ (ดู : 7)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.6/ว1226 ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิต (ดู : 8)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.6/ว1227 แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim (ดู : 5)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.6/ว1228 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (ดู : 6)  [ 30 พ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.3/ว19071 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 35)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.6/ว19072 การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (ดู : 24)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.6/ว19073 การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 105)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.6/ว19074 ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) (ดู : 24)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นฐ 0023.3/ว 1215 การจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 40)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นฐ 0023.3/ว 1216 การติดตามข้อมูลนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 (ดู : 35)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นฐ 0023.4/ว19176 ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (ดู : 8)  [ 29 พ.ย. 2566 ]   
นฐ 0023.5/ว 18965 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2566 (ดู : 52)  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
นฐ 0023.5/ว 1207 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 76)  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
นฐ 0023.6/ว 1210 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 31)  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
นฐ 0023.6/ว 1211 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ (ดู : 28)  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 1212 แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม (ดู : 33)  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 1213 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 30)  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 18977 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ (ทักษะสมอง EF-Executive Functions, ตัวตน (Self) และพัฒนาการ 4 ด้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (ดู : 23)  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว18980 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 (ดู : 22)  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว18981 ขอความร่วมมือสำรวจและตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง (ดู : 26)  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว18982 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ปีงบประมาณ 2567 (ดู : 37)  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว18916 การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ปี 2566 (ดู : 72)  [ 27 พ.ย. 2566 ]  
นฐ0023.2/ว136 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม (ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 11/2566 (ดู : 58)  [ 27 พ.ย. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 309
 
 
L
I
NK
 
ที่
น่าสนใจ
 
 
 
 
 
อบต.ไทรงาม
อ.บางเลน จ.นครปฐม
S
A
I
N
G
A
M
Saingam Subdistrict Administrative Organization
 
แผนผังเว็บไซต์ L
I
NK
 
C
O
NTACT
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์ : 0-3499-2199 , 0-3499-2201 โทรสาร : 0-3499-2199
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
จำนวนผู้เข้าชม 1,204,570 เริ่มนับ 2 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
C
 OPPYRIGHT
© all right reserved
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10