หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
สถานที่สำคัญในตำบลไทรงาม
ผลิตภัณฑ์ในตำบลไทรงาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.
ไทรงาม
อ.บางเลน จ.นครปฐม
s
a
i
n
g
a
m
W
e
l
c
o
m
e
1
2
3
 
     
 
1
5
6
7
 
www.saingam.go.th
     
saingam_banglen
@Saingam_Banglen
 
N
A
Y
O
K
นายทรงวุฒิ ทองบัวศิริไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
โทร.095-614-6498
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
     
 
 
     
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
    N
E
W
S
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
Thai Government Procurement
 
   
 


ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (ตู้เตี้ย) จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (ตู้เตี้ย) จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]

 
    E
G
P
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมส [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 252 
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านคลองญี่ปุ่น โดยติดตั้งเสาไฟฟ [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 390 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรงาม จำนวน [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 1499 
   
 
   
 
 
 
   
 
ผลิตภัณฑ์
   
OTOP
กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านจักสานผักตบชวา
O OP
&
Travel
 
 
   
สถานที่สำคัญ
 
   
ที่ทำการ อบต.ไทรงาม
TRAVEL
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
   
 
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5014  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย กสธ. มท 0819.2/ว5054  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว4910  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
 
   
 
นฐ 0023.5/ว 19361 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 (ดู :  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นฐ0023.6/ว19347 การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 (ดู : 15)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นฐ 0023.3/ว 1233 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 28 (ดู : 12)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นฐ 0023.3/ว 1232 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ (ดู : 9)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นฐ 0023.3/ว 19189 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 62)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.3/ว19262 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 13)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.6/ว19202 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM (ดู : 67)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นฐ 0023.6/ว 1220 ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ (ดู : 14)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.2/ว19281 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 43)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นฐ 0023.6/ว 1221 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2567 (ดู : 11)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.2/ว19282 การปรับแผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคคลท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 (ดู : 49)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นฐ 0023.6/ว 1222 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลายในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 (ดู : 15)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.6/ว1224 รายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ (ดู : 7)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.6/ว1226 ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิต (ดู : 8)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.6/ว1227 แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim (ดู : 5)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.6/ว1228 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน (ดู : 6)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.3/ว19071 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 35)  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.6/ว19072 การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (ดู : 24)  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.6/ว19073 การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 105)  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.6/ว19074 ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) (ดู : 24)  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
 
   
 
อบต.สระกะเทียม ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.สระกะเทียม โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.สระกะเทียม โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.สระกะเทียม ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.สระกะเทียม ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.สระกะเทียม พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเจาะบ่อบาดาลฯ [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
อบต.สระกะเทียม ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.สระกะเทียม โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ เดือน พ.ย. 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
อบต.สระกะเทียม บรรยากาศ วันแรก ของการรับสมัครเลือกตั้ง อบต.สระกะเทียม เขตเลือกตั้งที่ 10 แทนตำ [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
อบต.สระกะเทียม ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม เขตเลือกตั้งที่ [ 3 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
อบต.สระกะเทียม ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.สระกะเทียม รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.สระกะเทียม ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี งบประมาณ 2566 ราย 6 เดือน (เม.ย. - ก.ย.66) [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
อบต.สระกะเทียม รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบต.สระกะเทียม ม.10 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
 
   
 


อบต.สระกะเทียม ซื้อโต๊ะรับแขกชนิดหินอ่อน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม จ้างเหมารถเทรกเตอร์ปรับเกรดวัชพืชพร้อมปรับเกรดพื้นที่บริเวณอบต.สระกะเทียมและประป [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม ซื้อวัสดุวิทยาศาสหรือการแพทย์ (คลอลีน ๑๐%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอลีน ๑๐๐%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม จ้างเหมารถเทรกเตอร์ปรับเกรดวัชพืชพร้อมปรับเกรดพื้นที่บริเวณอบต.สระกะเทียมและประป [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม จ้างเหมารถเทรกเตอร์ปรับเกรดวัชพืชพร้อมปรับเกรดพื้นที่บริเวณอบต.สระกะเทียมและประป [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.ไทรงาม ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.ไทรงาม ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (ตู้เตี้ย) จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.ไทรงาม ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (ตู้เตี้ย) จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.ไทรงาม ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.ไทรงาม จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาช่วงล่างรถยตน์ พร้อมเปลี่ยนยาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจา [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟส่องสว่าง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและป [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมทำความสะอาด โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและประเพณีแข่งเรื [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า จ้างเหมาจัดทำกระทง เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและประเพณีแข่งเรือ [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม จ้างวงดนตรีย้อนยุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม ซื้อผ้าต่วน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]
 
    N
E
W
S
   
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (1 มี.ค. 2566)    อ่าน 207  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ให้บริ (2 ธ.ค. 2565)    อ่าน 1009  ตอบ 0  
 
    W
E
B
B
O
A
R
D
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
E-Service
 
ขึ้นทะเบียนสุนัขและ
แมวตำบลไทรงาม
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบคำร้องทั่วไป แบบสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.ไทรงาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
คู่มือประชาชน
เอกสารราชการต่างๆ
สำหรับติดต่อหน่วยงาน
 
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
L
I
NK
 
ที่
น่าสนใจ
 
   
สายตรงนายก
โทร.
095-614-6498
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ไทรงาม
อ.บางเลน จ.นครปฐม
S
A
I
N
G
A
M
Saingam Subdistrict Administrative Organization
 
แผนผังเว็บไซต์ L
I
NK
 
C
O
NTACT
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์ : 0-3499-2199 , 0-3499-2201 โทรสาร : 0-3499-2199
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
จำนวนผู้เข้าชม 1,204,871 เริ่มนับ 2 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
C
 OPPYRIGHT
© all right reserved
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
facebook
อบต.ไทรงาม
facebook
อบต.ไทรงาม
อบต.ไทรงาม