หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
สถานที่สำคัญในตำบลไทรงาม
ผลิตภัณฑ์ในตำบลไทรงาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.
ไทรงาม
อ.บางเลน จ.นครปฐม
s
a
i
n
g
a
m
W
e
l
c
o
m
e
1
2
3
 
     
 
1
5
6
7
 
www.saingam.go.th
     
saingam_banglen
@Saingam_Banglen
 
N
A
Y
O
K
นายทรงวุฒิ ทองบัวศิริไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
โทร.095-614-6498
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
     
 
 
     
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
    N
E
W
S
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
Thai Government Procurement
 
   
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม จำนวน 31 รายก [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม จำนวน 1 [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อเต็นท์เอนกประสงค์ พร้อมพ่นโลโก้ อบต.ไทรงาม จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2566 ]

 
    E
G
P
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมส [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 100 
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านคลองญี่ปุ่น โดยติดตั้งเสาไฟฟ [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 230 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรงาม จำนวน [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 1352 
   
 
   
 
 
 
   
 
ผลิตภัณฑ์
   
OTOP
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
O OP
&
Travel
 
 
   
สถานที่สำคัญ
 
   
ที่ทำการ อบต.ไทรงาม
TRAVEL
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
 
   
 
นฐ 0023.6/ 584 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม การสร้างเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในโรงเรียนสำหรับครู (ดู : 2)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.3/ว9794 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีก... (ดู : 19)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.6/8791 ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบ... (ดู : 20)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.6/ว8755 รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่... (ดู : 62)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.3/ว8697 เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมาย... (ดู : 24)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ0023.6/8696 แนวทางปกิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉล... (ดู : 22)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ 0023.3/ว 576 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน ประจำปี พ... (ดู : 54)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ 0023.3/ว 577 แนวทางแก้ไขกรณ๊ไม่สามารถรับข้อมูลรหัสผู้ใช้งานจากเว็บไซต์ของกรมที่ดินได้ (ดู : 36)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
นฐ 0023.3/ว 573 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถาม... (ดู : 9)  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.1/ว571 มหาวิทยาลัยบูรพาแจ้งว่า ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะของผู้บริหาร สมาชิกส... (ดู : 18)  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.1/ว572 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร โครงการจ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะส... (ดู : 30)  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.5/ว 8553 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เ... (ดู : 48)  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.5/ว 8552 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เ... (ดู : 30)  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว8550 การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 20)  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว8548 การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ... (ดู : 17)  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.6/ว 8547 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 18)  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 8514 ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 53)  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว8481 การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 17)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว8480 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภ... (ดู : 20)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว8479 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 17)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
 
   
 
อบต.สระกะเทียม ทำหมันสุนัข [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สระกะเทียม วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 9 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระกะเทียม ราคากลางปรับปรุงศูนย์ไททรงดำ หมู่ที่ 9 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สระกะเทียม ราคากลางถนน หมู่ที่ 12 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.สระกะเทียม ราคากลางถนน หมู่ที่ 11 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สระกะเทียม ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พ.ค. 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.สระกะเทียม โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจนในกลุ่มเป้าหมาย หม [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระกะเทียม ตรวจเยี่ยมติดตาม งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระกะเทียม ประชุมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนหมู่ 9 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระกะเทียม โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจนในกลุ่มเป้าหมาย หม [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระกะเทียม การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.สระกะเทียม โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจนในกลุ่มเป้าหมาย หม [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.สระกะเทียม พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.สระกะเทียม โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจนในกลุ่มเป้าหมาย หม [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.สระกะเทียม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสระกะเทียม [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
 
   
 


อบต.สระกะเทียม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 118.00 เมตร พร้อมวางท่อ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม โครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์(AC) (โอเวอร์เลย์) ความกว้าง 4.00 เมตร ควา [ 1 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเปียก (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๗-๘๗๘๐ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โ [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า จ้างเหมาซ่อมแซมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเ [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ พร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี.(รสจืด) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางไ [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองพิสมัยฝั่งใต้ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าช้าง ข [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๘ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม จ้างซ่อมแซมบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า ซื้อกระเบื้อง หลบกระเบื้อง เหล็กกล่อง และ สกรูยิงกระเบื้อง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิ [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ ขนาด ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ [ 24 พ.ค. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๗ เมตร พร้อ [ 24 พ.ค. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 43 เมตร หรือ [ 24 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด ๒๕ [ 22 พ.ค. 2566 ]


อบต.ไทรงาม ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม จำนวน 31 รายก [ 19 พ.ค. 2566 ]


อบต.ไทรงาม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม จำนวน 1 [ 19 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามโครงการ สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภา [ 19 พ.ค. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม จ้างการเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔ หมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]
 
    N
E
W
S
   
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (1 มี.ค. 2566)    อ่าน 70  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ให้บริ (2 ธ.ค. 2565)    อ่าน 883  ตอบ 0  
 
    W
E
B
B
O
A
R
D
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
E-Service
 
ขึ้นทะเบียนสุนัขและ
แมวตำบลไทรงาม
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบคำร้องทั่วไป แบบสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.ไทรงาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
คู่มือประชาชน
เอกสารราชการต่างๆ
สำหรับติดต่อหน่วยงาน
 
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
L
I
NK
 
ที่
น่าสนใจ
 
   
สายตรงนายก
โทร.
095-614-6498
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ไทรงาม
อ.บางเลน จ.นครปฐม
S
A
I
N
G
A
M
Saingam Subdistrict Administrative Organization
 
แผนผังเว็บไซต์ L
I
NK
 
C
O
NTACT
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์ : 0-3499-2199 , 0-3499-2201 โทรสาร : 0-3499-2199
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
จำนวนผู้เข้าชม 916,848 เริ่มนับ 2 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
C
 OPPYRIGHT
© all right reserved
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
facebook
อบต.ไทรงาม
facebook
อบต.ไทรงาม
อบต.ไทรงาม