หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.
ไทรงาม
อ.บางเลน จ.นครปฐม
s
a
i
n
g
a
m
W
e
l
c
o
m
e
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ อบต.ไทรงาม
 
ไทรงาม ตำบลแห่งเกษตรกรรมก้าวหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มรายได้ การศึกษาดี
มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
ควบคุมป้องกันโควิด นำพาในการพัฒนาชีวิต เพื่อสิทธิความเท่าเทียมกัน
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน
  ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และงานรัฐพิธี
  ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และศาสนสถาน
  ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา
และชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ
และอุตสาหกรรม SME
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข
  ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและการสวัสดิการ
  การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
ด้านการบรรเทาสาธารณภัย
  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
  การเสริมสร้างความสมานฉันทํในสังคมและความสามัคคี
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  บำรุงรักษาแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำและการป้องกันน้ำท่วมและน้ำเสีย
  การดูแลรักษา พัฒนาพื้นที่สาธารณะ
  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
  พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
  การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย
  ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ช่วยเหลือ อปท.
  ปรับปรุง พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร
  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโสยีสารสนเทศ
  ส่งเสริม พัฒนารายได้ และจัดการทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยซน์สูงสุด
  ปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
  เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
  สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนางาน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ำระบบการกำจัดขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
  พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคม
  พัฒนาระบบไฟฟ้า - ประปา
  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการผังมือง เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
  พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค
 
 
 
 
 
 
อบต.ไทรงาม
อ.บางเลน จ.นครปฐม
S
A
I
N
G
A
M
Saingam Subdistrict Administrative Organization
 
แผนผังเว็บไซต์ L
I
NK
 
C
O
NTACT
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์ : 0-3499-2199 , 0-3499-2201 โทรสาร : 0-3499-2199
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
จำนวนผู้เข้าชม 1,204,501 เริ่มนับ 2 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
C
 OPPYRIGHT
© all right reserved
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10